Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đáp ánvđề thi vào lớp 10 môn ngữ văn

d9b56e0173f93aedfb7081d5bfc300f7
Gửi bởi: Võ Hoàng 29 tháng 4 2018 lúc 3:58:31 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 10:28:10 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 642 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT HÒA BÌNHỞ KỲ THI TUY SINH VÀO 10Ể ỚTRUNG PH THÔNG, THPT CHUYÊN ỔHOÀNG VĂN TH PH THÔNG DTNT THPT NHỤ ỈNĂM 2014-2015ỌH NG CH MÔNƯỚ NG VĂNỮ (H ng ch này có 03 trang)ướ ấI. ng chungướ ẫ1. Giám kh ng yêu ng ch thi đánh giá ng ướ ổquát bài làm thí sinh, tránh cách ch cho đi m.ủ ể2. Do tr ng môn Ng văn nên giám kh ch ng, linh ho ạtrong vi ng đáp án và thang đi m; khuy khích nh ng bài vi có ảxúc và sáng o.ạ3. ng đi toàn bài 0,25.ổ ếII. Đáp án và thang đi mểCâu 1: (1,0 đi m)ểYêu sinh chép chính xác, câu, chú đúng chính tầ ả(tr ng sai i, ch 0,75 đi m; sai ho trình bàyườ ặkhông đúng th th ch 0,5 đi m; sai trên ho không chép câu th ,ể ơch 0,25 đi m).ấ ể“Con mi Nam ra thăm lăng Bácở Đã th trong ng hàng tre bát ngátấ ươ Ôi Hàng tre xanh xanh Vi Namệ Bão táp sa ng th ng hàng.”ư ẳCâu 2: (3,0 đi m)ể* Yêu chung: ầH sinh bi cách vi đo văn hoàn ch nh (có dài 10ộ ếcâu) làm làm rõ câu ch chu thân con ng là quan tr ngể ườ ọnh t; trong đo n: đo n, phát tri ý, đo n.ấ ạ* Yêu th :ầ ểĐo văn làm t: nhân con ng quy nh phát tri aạ ườ ủxã i. đó ra nh ng nh ng “chu hành trang” thân.ộ ướ ảC phân tích sâu ho nêu các sau:ầ ủ- Chu hành trang tri th (ki th nhiên, xã i; khoa kẩ ỹthu t, khoa quân ,…).ậ ự- Chu hành trang nh th c, ng ng tích (ý th c, vaiẩ ưở ứtrò tr trong quan ng lai c…).ủ ươ ướ- Chu hành trang văn hóa (giao ti p, ng ngôn ng …).ẩ ữ1- Chu hành trang ch truy th ng dân c, ch quy nẩ ềbi o, lãnh th …ể ổ- Tr t, sinh trung chu hành trang cho mình: trauướ ịd ki th c, t, có năng, năng c, có tình bó giaồ ớđình, quê ng, có quy tâm và xây ng giàu p.ươ ướ ẹCâu 3: (6,0 đi m)ể* Yêu chung:ầ HS xác nh rõ đây là bài ngh lu văn tầ ộnhân văn c. Trong bài vi t, đúng ph n: bài,ậ ởthân bài, bài; bài vi trung vào nhân anh thanh niên, bi ch vàế ọphân tích ch ng tiêu bi u, lu ch ch logic, ngôn ng trong sáng, cóẫ ữs thuy ph c.ứ ụ* dung: (5,5 đi m)ộ ểa. bàiở (0,5 đi m)ể- Gi thi tác gi tác ph ho gi thi ch con ng laoớ ườđ ng trong văn cu th XX.ộ ỷ- suy nghĩ (c nh chung) nhân anh thanh niên (cóẫ ậth khái quát ph ch anh thanh niên).ể ủb. Thân bài (4,5 đi m)ể Phân tích nh ng ph ch đáng quý nhân anh thanh niên trongữ ậtruy ng “L ng Sa Pa” Nguy Thành Long.ệ ễ- anh là tình yêu, th trách nhi cao côngẻ ớvi c. HS phân tích rõ:ầ+ Hoàn nh ng và làm vi vô cùng kh nghi t: mình ng trênả ốđ nh Yên cao 2600m so bi n; công vi đi u, nh t,ỉ ướ ạl ngày: gi gi gi i, gi sáng. tháchặ ườ ựth nh anh đó là tu còn tr nh ng ph di giác côứ ảđ c, mà bác lái xe là “ng cô nh th gian”, là “thèm ng i”. nộ ườ ườ ảthân anh cũng nói rõ: “Cháu thèm nghe chuy xuôi m”. kh nghi tệ ướ ệc công vi th hi rõ nh gi p” lúc gi sáng: “gió tuy và ngủ ặim bên ngoài nh ch ch mình ra là ào ào xô i…”; “gió thì gi ng nh ngở ữnhát ch mu quét đi ném lung tung…”, vì th mà: “Xong vi c,ổ ệtr vào, không th nào ng c”…ở ượ+ Tình yêu công vi c: Anh hi sâu nghĩa công vi aố ủmình làm: “đo gió, đo a, đo ng, tính mây,… vào vi báo tr th ti tư ướ ếh ng ngày, ph xu t, ph chi u”. Anh xác nh, công vi làằ ệb n: “khi ta làm vi c, ta công vi là đôi, sao là mình c? Hu ngạ ượ ốchi vi cháu vi bao anh em, ng chí kia…” và “Côngệ ướvi cháu gian kh th y, ch nó đi, cháu bu ch t”. Anhệ ấcàng th công vi có nghĩa khi tin: nh có anh phát hi ra tấ ượ ộđám mây khô mà “không quân ta bao nhiêu ph Mĩ trên Hàmạ ượ ầR ng”…ồ2- Trong hoàn nh ng bi t, anh luôn bi công vi c, nả ậd ng đa th gian ch cu ng mình n, có nghĩa n.ụ ơ+ Căn nhà nh ba gian ch ngăn p, khác suy nghĩ ban aỏ ủông sĩ: “Khách ng ch cu ch quét p, ch aọ ướ ưk chăn ch ng n”ị ạ+ Anh tranh th th gian tr ng gi các gi p” tr ng hoa trong nủ ườnhà, tìm cây thu quý, nuôi gà tăng gia thi cu ng và bi là cố ọsách.+ Anh không cô n, bu nh ng khác nghĩ mà có ngu vui khác:ơ ườ ồyêu sách và ham sách. Anh yêu sách vì đó là ng anh trò chuy n,ọ ườ ệđ ch ng ch ng ng quanh năm ng th sách cũng giúp anh cể ọhành, mang ki th c.ở ứ- Anh là thanh niên khiêm n, trân tr ng ng hi ng khác vàộ ườluôn bi quan tâm ng i.ế ườ+ Anh pha chè cho ông sĩ, hoa ng cô bi bác lái xeọ ếc tam th vì bi bác y.ủ ậ+ Trong lúc tôn tr ng ông sĩ phác chân dung, anh tọ ấkhiêm gi thi ông sĩ nh ng ng đáng mình là ông kĩố ườ ơs rau Sa Pa, anh cán nghiên sét… ườ ồ+ Khi chia tay, anh ch ng ng tr ng gà cho nh ng ng iủ ườ ớquen làm th ăn tr trên ch ng hành trình ti theo.ể ế* Đánh giá: Nhân anh thanh niên có ngoài bình th ng, gi dậ ườ ịnh ng mang ph ch t, trong sáng, lý ng ng lao ng iư ưở ườ ớtrong công cu và xây ng nh ng năm 70 th XX.ộ ướ ỷNhân làm ch và ng tác gi Nguy Thành Long khiậ ễsáng tác: “Sa Pa không ch là yên tĩnh. Bên yên tĩnh y, ng ta làmỉ ướ ườvi c”.ệc. bàiế (0,5 đi m)ể- Kh ng nh và nêu nghĩ: anh thanh niên có đáng quý, đángẳ ẹtrân tr ng, là ng sáng cho th tr hôm nay.ọ ươ ẻ- Liên ng:ệ khuy khích nh ng sinh có th tích pế ợnh ng tác ph văn có ch ca ng ng lao ng i, ca ng iữ ườ ợtình yêu quê ng c.ả ươ ướ* Hình th cứ (0,5 đi m)ể- c, các ph có liên ch ch lu logic, thuy tả ếph c;ụ- Bài vi ch ch vi c, không sai quá chính .ế ả……………..H t………………ế3