Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu C1 trang 195 SGK Vật lý 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 30 tháng 5 2019 lúc 14:55

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính hệ số \(\alpha  = \dfrac{{\Delta l}}{{{l_0}\Delta t}}\) của mỗi lần đo ghi trong bảng 36.1.

Xác định giá trị trung bình của hệ số \(\alpha \)

Với sai số khoảng 5%

Nhận xét xem hệ số \(\alpha \) có giá trị không thay đổi hay thay đổi ?

Bảng 36.1

Nhiệt độ ban đầu: t0 = 20oC

Độ dài ban đầu: l0 = 500 mm

\(\Delta t\,\,\left( {^oC} \right)\)

\(\Delta l\,\,\left( {mm} \right)\)

\(\alpha  = \dfrac{{\Delta l}}{{{l_0}\Delta t}}\)

30

40

50

60

70

0,25

0,33

0,41

0,49

0,58

\(1,{67.10^{ - 5}}\)

\(1,{65.10^{ - 5}}\)

\(1,{64.10^{ - 5}}\)

\(1,{63.10^{ - 5}}\)

\(1,{66.10^{ - 5}}\)

Hướng dẫn giải

Giá trị trung bình của hệ số \(\alpha \)

\(\begin{array}{l}\overline \alpha   = \dfrac{{{\alpha _1} + {\alpha _2} + ... + {\alpha _5}}}{5}\\\overline \alpha   = \dfrac{{\left( {1,67 + 1,65 + 1,64 + 1,63 + 1,66} \right){{.10}^5}}}{5}\\\overline \alpha   = 1,{65.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\end{array}\)

Với sai số 5% , hệ số \(\alpha \) coi như có giá trị không thay đổi, được viết dưới dạng:

\(\alpha  = \overline \alpha   \pm \Delta \alpha \) với \(\Delta \alpha  = \overline \alpha  \delta \alpha  = 16,{5.10^{ - 6}}.\dfrac{5}{{100}} = 0,{83.10^{ - 6}}\)

\(\alpha  = 16,{5.10^{ - 6}} \pm {0.83.10^{ - 6}}\,\,\left( {{K^{ - 1}}} \right)\)

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 15:01

Các câu hỏi cùng bài học