Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:47

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có: 34 con gà

Bán đi: 12 con gà

Còn lại: ? con gà.

Muốn tìm lời giải ta lấy số gà ban đầu trừ đi số gà đã bán.

Cách giải:

Nhà em còn lại số con gà là:

34 - 12 = 22 (con gà)

Đáp số: 22 con gà.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:47

Các câu hỏi cùng bài học