Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:45

Lý thuyết

Câu hỏi

Số?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào các chỗ trống.

Cách giải:

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:45

Các câu hỏi cùng bài học