Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng 10 cm.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Đánh dấu vị trí của hai điểm M, N bằng thước kẻ và bút chì.

- Nối hai điểm để tạo thành đoạn thẳng MN.

 

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:11

Các câu hỏi cùng bài học