Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:10

Lý thuyết

Câu hỏi

Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Tóm tắt:

Có : 10 cái thuyền

Cho : 4 cái thuyền 

Còn lại : ...cái thuyền ?

Muốn tìm số thuyền còn lại ta lấy số thuyền có ban đầu trừ đi số thuyền đã cho.

Cách giải :

Lan còn lại số cái thuyền là:

10 - 4 = 6 (cái thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:10

Các câu hỏi cùng bài học