Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong sổ liên lạc, thầy (cô) nhận xét em thế nào ? Em làm gì để thầy cô vui lòng ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: 

- Em hãy xem lại sổ liên lạc của mình và đọc lời nhận xét của cô giáo.

- Để thầy cô vui lòng, em cần chăm chỉ rèn luyện và cố gắng sửa chữa khuyết điểm.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:48

Các câu hỏi cùng bài học