Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:47

Lý thuyết

Câu hỏi

Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ cho Trung xem để làm gì ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Một hôm, bố lấy trong tủ... chữ mới được như vậyvà nêu lí do.

Trả lời :

Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ cho Trung xem để biết rằng chữ bố ngày xưa cũng rất xấu. Nhờ nghe lời thầy, bố luyện viết nhiều nên chữ mới đẹp. Nếu Trung nghe lời cô giáo tập viết nhiều thì chữ mới đẹp.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:47

Các câu hỏi cùng bài học