Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:51

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào các ô màu xanh:

 

Hướng dẫn giải

 

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:51

Các câu hỏi cùng bài học