Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn giải

Số bông hoa Liên hái được là:

\(24 + 16 = 40\) ( bông hoa )

Đáp số: \(40\) bông hoa

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:50

Các câu hỏi cùng bài học