Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:40

Lý thuyết

Câu hỏi

Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng :

a) Chỉ khác nhau ở âm s hay x.

    Mẫu: nước sôi - đĩa xôi, ngôi sao - xao xác.

b) Chỉ khác nhau ở âm i hay iê.

    Mẫu : nàng tiên – lòng tin, lúa chiêm, chim sâu

Hướng dẫn giải

a) se lạnh - xe chỉ, sạ lúa - xạ hương, dầu sả - xả rác, sương muối - xương gà, sinh nở - xinh đẹp, sơ suất - xơ mướp...

b) Lúa chiêm - con chim, tìm tòi - tiềm năng, kín mít - kiến nghị, nhịn ăn – nhiệm vụ,…

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:40

Các câu hỏi cùng bài học