Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Nghe – viết: Lượm (hai khổ thơ đầu)

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh.

 

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng…

? Đếm số chữ của mỗi dòng thơ.

? Nên viết các dòng thơ từ ô nào trong vở ?

Hướng dẫn giải

- Mỗi dòng thơ gồm 4 chữ.

- Nên viết các dòng thơ từ ô thứ 3 trong vở.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:38

Các câu hỏi cùng bài học