Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:44

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

20cm + 10cm =                                 30cm + 40cm = 

14cm + 5cm  =                                   25cm + 4cm   =

32cm + 12cm =                                  43cm + 15cm =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải : 

 Cộng các số rồi viết đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

20cm + 10cm = 30cm                                30cm + 40cm = 70cm

14cm + 5cm  = 19cm                                 25cm + 4cm   = 29cm

32cm + 12cm = 44cm                                43cm + 15cm = 58cm

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:44

Các câu hỏi cùng bài học