Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1.

Hướng dẫn giải

Gợi ý:

- Bác Hồ thường xuyên quan tâm, chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt Nam. Tết Trung Thu nào Bác cũng gửi thư và quà cho các cháu.

- Thiếu nhi Việt Nam đời đời nhớ ơn công lao trời biển của Bác Hồ.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:50

Các câu hỏi cùng bài học