Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống ua hay uơ ?

Hướng dẫn giải

- voi huơ vòi                           - mùa màng

- thuở nhỏ                              - chanh chua

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:58

Các câu hỏi cùng bài học