Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số từ 0 đến 10 vào dưới mỗi vạch của tia số:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải : 

Đếm xuôi các số từ 0 đến 10 rồi điền số thích hợp vào mỗi vạch của tia số.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:59

Các câu hỏi cùng bài học