Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 15:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống: 

a) 9.....7                2....5                  0....1                   8.....6

   7.....9                 5.....2                 1....0                   6.....6

b) 6....4                 3.....8                 5....1                    2.....6

   4....3                  8.....10               1....0                    6.....10

   6....3                  3.....10               5....0                    2.....2

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Đếm từ 0 đến 10, số nào đếm trước thì có giá trị ít hơn.

Cách giải :

a) 9 > 7                 2 < 5                  0 < 1                   8 > 6

    7 < 9                 5 > 2                  1 >0                    6 = 6

b) 6 > 4                  3 < 8                 5 > 1                   2 < 6

    4 > 3                  8 < 10               1 > 0                   6 < 10

    6 > 3                  3 < 10               5 > 0                   2 = 2

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 15:00

Các câu hỏi cùng bài học