Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 14:39

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết (theo mẫu)

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào số nào thì đồng hồ đang chỉ giờ đó. 

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 14:39

Các câu hỏi cùng bài học