Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Thoạt tiên, bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở đâu ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... trời xanh mênh mông buối sáng.

Trả lời :

Thoạt tiên, bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở trước bót của giặc.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:27

Các câu hỏi cùng bài học