Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 10:32

Lý thuyết

Câu hỏi

Mọi người mang cờ đi đâu ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc câu cuối bài.

Trả lời :

Mọi người mang cờ đi mít tinh mừng ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

Nội dung bài : Niềm vui sướng, tự  hào của bạn nhỏ khi thấy những lá cờ mọc lên khắp nơi trong ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 10:32

Các câu hỏi cùng bài học