Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 17:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

127...121                          865...865

124...129                          648...684

182...192                          749...549

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

127 > 121                          865 = 865

124 < 129                          648 < 684

182 < 192                          749 > 549

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 17:08

Các câu hỏi cùng bài học