Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Anh Nha được giao nhiệm vụ gì ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau và tìm nhiệm vụ mà anh Nha được giao: Từ đầu... dân tộc Sán Chỉ.

Trả lời :

Anh Nha được giao nhiệm vụ đứng gác trước cửa nhà Bác để bảo vệ Bác.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:59

Các câu hỏi cùng bài học