Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau và giải thích: Nha chưa kịp hỏi... Có giấy mới được vào mà!

Trả lời :

Anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ vì anh chưa biết mặt Bác nên thực hiện đúng nguyên tắc : Ai muốn vào nơi ở của Bác thì phải trình giấy tờ

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:59

Các câu hỏi cùng bài học