Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 1, chú ý lời của Bác nói với chú cần vụ.

Trả lời :

Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ trồng cho chiếc rễ mọc tiếp.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:48

Các câu hỏi cùng bài học