Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HỆ TUẦN HOÀN HỞ

7ee4eb4efc40bec64c4f6b8f67567168
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 26 tháng 5 2018 lúc 23:23 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 2:19 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 292 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": BI T?P TR?C NGHI?M V? H? TU?N HON H?
Cu 1: ??i t??ng c h? tu?n hon h? l:
A. B?ch tu?c B. ?c sn C. M?c ?ng D. Giun ??t
Cu 2: Hy ch? ra ???ng ?i c?a mu (b?t ??u t? tim) trong h? tu?n hon h??
A.Tim => khoang c? th? => ??ng m?ch => t?nh m?ch.
B. Tim => t?nh m?ch => khoang c? th? => ??ng m?ch.
C. Tim -> ??ng m?ch => t?nh m?ch => khoang c? th?.
D.Tim => ??ng m?ch => khoang c? th? => t?nh m?ch.
Cu 3: Cc nhm ??ng v?t no sau ?y ??u c h? tu?n hon h??
A. Thn m?m, giun d?p, giun ??t. B. S?a, giun trn, giun d?p.
C. Giun trn, gip xc, su b?. D. Su b?, thn m?m, b?ch tu?c.
Cu 4: Thnh ph?n m?ch c?a h? tu?n hon h? c g khc so v?i cc h? tu?n hon khc?
A. C ??ng m?ch, t?nh m?ch (c van t?nh m?ch); khng c mao m?ch.
B. C ??ng m?ch, mao m?ch; khng c t?nh m?ch.
C. C ??ng m?ch, mao m?ch, t?nh m?ch nh?ng khng c van t?nh m?ch.
D. C mao m?ch, t?nh m?ch; khng c ??ng m?ch.
Cu 5: Th?c ch?t tim l
A. nh?ng ?o?n phnh to c?a m?ch.
B. m?t c? quan ?i?u khi?n m?i ho?t ??ng s?ng.
C. n?i c th? tch tr? cc ch?t dinh d??ng nui c? th?.
D. m?t c?u trc ??c bi?t c kh? n?ng khng cho ch?t ??c ?i qua.
Cu 6: Mu ch? trong ??ng m?ch v?i p l?c, t?c ?? nh? th? no?
A. p l?c cao, t?c ?? ch?y ch?m. B. p l?c th?p, t?c ?? ch?y ch?m.
C. p l?c cao, t?c ?? ch?y nhanh. D. p l?c th?p, t?c ?? ch?y nhanh.
Cu 7: S? ?? no d??i ?y m t? chnh xc v? ???ng ?i c?a mu trong h? tu?n hon h??
A. Mu t? tim ? ??ng m?ch ? mao m?ch ? t? bo? t?nh m?ch ? tim.
B. Mu t? tim ? khoang c? th? ? t? bo? t?nh m?ch ? tim.
C. Mu t? tim ? ??ng m?ch ? khoang c? th? ? t? bo? t?nh m?ch ? tim.
D. Mu t? tim ? ??ng m?ch ? khoang c? th? ? mao m?ch ? t? bo? t?nh m?ch ? tim.
Cu 8: Cc thnh ph?n c?a mu bao g?m:
A. t? bo, huy?t t??ng. B. t? bo, huy?t thanh.
C. t? bo, huy?t thanh, huy?t t??ng. D. t? bo, s?c t?.