Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập Môn Mạng Máy Tính - IP

a6e3a485a4fcf3c76946820424a184a6
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 10 tháng 9 2020 lúc 10:01:25 | Được cập nhật: hôm qua lúc 7:56:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 2287 | Lượt Download: 88 | File size: 0.172725 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CÁC BÀI THỰC HÀNH VỀ IP & CHIA MẠNG CON  

 1. Đổi các số IP được biểu diển bằng dạng nhị phân sang thập phân, hãy đổi màu phần NetID trong các địa chỉ IP dưới đây:

  1. 11011100.01100101.11011000.00010101 =

  2. 10111000.00101011.11010100.10101111 =

  3. 01011101.11011101.11000001.00100001 =

  4. 10101010.01010101.11001100.11100010 =

 2. Đổi các địa chỉ IP dưới đây sang nhị phân :

  1. 192.168.2.1

  2. 12.142.36.15

  3. 110.101.001.110

  4. 10.124.210.32

 3. Địa chỉ IP nào dưới đây không thể dùng để khai báo cho một máy tính trong mạng: 

 1. 196.253.42.1

 1. 10.256.32.8

 1. 252.12.6.12

 1. 192.168.1.0

 1. 18.12.5.0

 1. 12.255.255.252

 1. 170.12.255.255

 1. 78.15.0.0

 1. 56.0.0.1

 1. Một mạng máy tính có địa chỉ là 192.168.1.0, hãy chia mạng này ra làm 6 mạng con sử dụng được.

 1. Tính Subnet Mask mới của 6 mạng con đó :

 2. Ghi ra địa chỉ mạng đầu tiên dùng được :

 3. Ghi ra địa chỉ mạng cuối cùng dùng được :

 4. Ghi ra địa chỉ broadcast của từng mạng con :  

 1. Một mạng máy tính có địa chỉ là 174.16.0.0, hãy chia mạng này ra làm 8 mạng con sử dụng được.

 1. Tính Subnet Mask mới của 8 mạng con đó :

 2. Ghi ra địa chỉ IP máy đầu tiên của 8 mạng con đó :

 3. Ghi ra địa chỉ IP máy cuối cùng 8 mạngcon đó :

 4. Ghi ra địa chỉ broadcast của từng mạng con :  

 1. Một mạng máy tính có địa chỉ là 12.0.0.0,  hãy chia mạng này ra làm 13 mạng con sử dụng được.

 1. Tính Subnet Mask mới của 13 mạng con đó :

 2. Ghi ra địa chỉ mạng của 13 mạng con đó :

 3. Ghi ra địa chỉ broadcats của từng mạng con :

 4. Ghi ra địa chỉ broadcats của mạng lớn :  

 1. Một máy tính có địa chỉ IP là 192.168.5.35/27.

 1. Cho biết Subnet mask của máy đó?

 2. Nếu máy đó có nhu cầu gởi 1 gói tin cho các máy trong mạng con đó thì nó sẽ dùng địa chỉ IP nào?

 3. Nếu máy đó có nhu cầu gởi 1 gói tin cho toàn bộ các máy trong mạng lớn đó thì nó sẽ dùng địa chỉ IP nào?

 1. Một máy tính có địa chỉ IP là 64.12.75.123/13.

 1. Cho biết Subnet mask của máy đó :

 2. Nếu máy đó có nhu cầu gởi 1 gói tin cho các máy trong mạng con đó thì nó sẽ dùng địa chỉ IP nào?

 3. Nếu máy đó có nhu cầu gởi 1 gói tin cho toàn bộ các máy trong mạng lớn đó thì nó sẽ dùng địa chỉ IP nào?

 1. Một công ty XYZ được cấp một địa chỉ IP 192.168.32.0/18. Hãy tính:

  1. Địa chỉ đường mạng

  2. Địa chỉ broadcast

  3. Số host

  4. Khoảng địa chỉ host

  5. Công ty XYZ cần chia cấu hình cho 8 phòng, mỗi phòng gồm 1000 máy. Hãy cho biết địa chỉ subnet, broadcast, khỏang địa chỉ host của từng subnet

Nếu cần chia cho 4 tầng

 • Tầng 1 gồm 10 đường mạng, mỗi đường mạng gồm 1000 máy

 • Tầng 2 gồm 9 đường mạng, mỗi đường mạng gồm 800 máy

 • Tầng 3 gồm 5 đường mạng, mỗi đường mạng gồm 900 máy

 • Tầng 4 gồm 2 đường mạng, mỗi đường mạng gồm 100 máy

Nếu cần chia cho 70 đường mạng, trong đó có 50 đường mạng mỗi đường mạng có 60 máy, 20 đường mạng mỗi đường mạng có 30 máy, 8 đường mạng mỗi đường mạng có 15 máy.

 1. Cho đường mạng 125.142.0.0/15. Hãy tính:

  1. Địa chỉ đường mạng

  2. Địa chỉ broadcast

  3. Số host /1 subnet

  4. Khỏang địa chỉ host

  5. Hãy chia subnet cho 11 lầu mỗi lầu gồm 20 phòng, mỗi phòng 20 máy

  6. Hãy chia subnet cho 6 tòa nhà, mỗi tòa nhà gồm 15 lầu, mỗi lầu gồm 20 phòng, mỗi phòng gồm 50 máy.

 1. Cho địa chỉ IP 190.23.4.12. Hãy tìm:

  1. Địa chỉ IP thuộc lớp gì?

  2. Địa chỉ đường mạng?

  3. Địa chỉ broadcast?

  4. Khoảng địa chỉ host hợp lệ

  5. Nếu lấy 17 bit làm địa chỉ đường mạng. Hãy tính:

         1. Subnet mask là gì?

         2. Địa chỉ đường mạng

Địa chỉ broadcast

         1. Khoảng địa chỉ host hợp lệ

         2. Hãy chia đường mạng cho tòa nhà có 13 lầu, mổi lầu có 20 phòng, mỗi phòng có 70 máy.

 1. Subnet mask nào sẽ được gán cho địa chỉ mạng 192.168.32.0 để cung cấp 254 địa chỉ host có giá trị trên một subnet?

  1. 255.255.0.0

  2. 255.255.255.0

  3. 255.255.254.0

  4. 255.255.248.0

 2. Địa chỉ broadcast address nào đại diện cho địa chỉ mạng Class C 192.168.32.0 với subnet default?

  1. 192.168.0.0

  2. 192.168.0.255

  3. 192.168.32.0

  4. 192.168.32.254

  5. 192.168.32.255

 3. Cho địa chỉ mạng 198.128.32.0, thực hiện chia subnet mỗi subnet có 35 host. Subnet mask nào dành cho mạng này?

  1. 255.255.250.0

  2. 255.255.255.64

  3. 255.255.255.192

  4. 255.255.254.0

  5. 255.255.255.0

 4. Thông số nào cho phép xác định địa chỉ lớp B?

  1. Số thập phân của byte đầu tiên có già trị từ 1 đến 127

  2. Số thập phân của byte đầu tiên có già trị từ 128 đến 192

  3. Số thập phân của byte đầu tiên có già trị từ 128 đến 191

  4. Số thập phân của byte đầu tiên có già trị từ 192 đến 223

 5. Một địa chỉ mạng lớp C với subnet default thì ta có tối đa bao nhiêu host?

  1. 254

  2. 255

  3. 256

  4. 510

  5. 511

  6. 512

 6. Cho địa chỉ IP 172.32.65.13 và subnet mask mặc định, Phần nào là địa chỉ mạng của địa chỉ này?

  1. 172.32.65.0

  2. 172.32.65.32

  3. 172.32.0.0

  4. 172.32.32.0

 7. Một công ty nhỏ có một địa chỉ mạng thuộc class C network,. người ta cần tạo 5 mạng con, mỗi mạng con có ít nhất 20 host. Vậy subnet mask nào dưới đây được sử dụng cho yêu cầu trên?

  1. 255.255.255.0

  2. 255.255.255.192

  3. 255.255.255.224

  4. 255.255.255.240

 8. Có bao nhiêu bit được sử dụng cho phần địa chỉ host Class B với Subnet mask default:

  1. 1

  2. 4

  3. 8

  4. 14

  5. 16

  6. 24

 9. Một cong ty XYZ sử dụng địa chỉ mạng 192.168.4.0 và sử dụng subnet mask là 255.255.255.224 để tạo mạng con. Vậy số mạng con và số địa chỉ IP host trên mỗi mạng con là bao nhiêu.

  1. 6 mạng con, 32 địa chỉ ip host

  2. 8 mạng con, 30 địa chỉ ip host

  3. 6 mạng con, 30 địa chỉ ip host

  4. 16 mạng con, 32 địa chỉ ip host

 10. Cho địa chỉ IP host 198.101.6.55/28. Địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast được sử dụng cho địa chỉ này ? (Chọn 2 câu)

  1. 198.101.6.0

  2. 198.101.6.32

  3. 198.101.6.48

  4. 198.101.6.57

  5. 198.101.6.63

  6. 198.101.6.255

 11. Có bao nhiêu mang con lớp C nếu sử dụng subnet mask là 255.255.255.224?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5

  6. 8

 12. Có tối đa bao nhiêu mạng con nếu bạn mượn 4 bit của phần host để chia mạng con.

  1. 8

  2. 16

  3. 32

  4. 14

 13. Ví dụ nào sau đây là địa chỉ broadcast của một địa chỉ mạng lớp C?

  1. 190.12.253.255

  2. 190.44.255.255

  3. 221.218.253.255

  4. 129.219.145.255

 14. Số bit lớn nhất có thể mượn từ phần bit host để chia mạng con trong lớp C là bao nhiêu.?

  1. 2

  2. 4

  3. 6

  4. 8

 15. Giá trị thập phân của địa chỉ IP biểu diễn dưới dạng nhị phân 11001101.11111111.10101010.11001101 là gì?

  1. 205.255.170.205

  2. 109.255.170.109

  3. 205.127.200.205

  4. 109.127.200.109

 16. Lớp nào cho phép mượn 15 bit để chia mạng con( subnet)?

  1. Class A

  2. Class B

  3. Class C

  4. Không có lớp nào cho phép mượn 15 bit để chia mạng con.

 17. Những địa chỉ nào xuất hiện trên phần header của gói tin IP?

  1. địa chỉ nguồn

  2. địa chỉ đích

  3. địa chỉ nguồn và địa chỉ đích

  4. Không có địa chỉ nào trong phần header của gói dữ liệu IP

 18. Hai địa chỉ host nào sau đây cùng đường mạng với địa chỉ này 192.168.15.19/28? (chọn hai câu)

  1. 192.168.15.17

  2. 192.168.15.14

  3. 192.168.15.29

  4. 192.168.15.16

  5. 192.168.15.31

 1. Có bao nhiêu mạng con và bao nhiêu host trên mỗi mạng con nếu bạn áp dụng subnet /27 cho địa chỉ mạng 210.10.2.0?

 1. 30 networks and 6 hosts.

 2. 8 networks and 30 hosts.

 3. 6 networks and 32 hosts.

 4. 32 networks and 18 hosts.

20. Địa chỉ ip host IP 201.100.5.68/28 này thuộc mạng con nào sau đây?

  1. 201.100.5.0

  2. 201.100.5.32

  3. 201.100.5.64

  4. 201.100.5.65

  5. 201.100.5.31

  6. 201.100.5.1

21. Sử dụng subnet mask 255.255.255.224,địa chỉ IP host nào dưới đây là thuộc subnet này? (chon tất cả câu đúng)

  1. 16.23.118.63

  2. 87.45.16.159

  3. 92.11.178.93

  4. 134.178.18.56

  5. 192.168.16.87

  6. 217.168.166.192

22. Địa chỉ mạng 201.145.32.0 được chia mạng con với subnet mask /26. có bao nhiêu mạng con và bao nhiêu host trên mỗi mạng con?

  1. 4 network và 64 host

  2. 64 network và 4 host

  3. 4 network và 62 host

  4. 62 network và 2 host

  5. 6 network và 30 host

23. Địa chỉ nào sau đây có thể gán cho host nếu đường mạng của host này là 27.35.16.32/28? (chọn 3 câu)

  1. 27.35.16.32

  2. 27.35.16.33

  3. 27.35.16.48

  4. 27.35.16.47

  5. 27.35.16.45

  6. 27.35.16.44

Bài tập trắc nghiệm 1

1. Ví dụ nào dưới đây là một địa chỉ của một host?

A.172.31.128.255./18

B.255.255.255.255

C.192.168.24.59/30

D.FFFF.FFFF.FFFF

E.224.1.5.2

F.tất cà đều đúng

2 . cho địa chỉ host 172.16.210.0/22. Địa chỉ này thuộc subnet nào dưới đây?

A.172.16.42.0

B.172.16.107.0

C.172.16.208.0

D.172.16.252.0

E.172.16.254.0

F.không có câu nào đúng

3. Subnet cho địa chỉ host 201.100.5.68/28 là gì?

A.201.100.5.0

B.201.100.5.32

C.201.100.5.64

D.201.100.5.65

E.201.100.5.31

F.201.100.5.1

4. Mạng trong công ty của bạn có đại chỉ Class B 172.12.0.0. Bạn cần 459 host trên mạng con. Vậy subnet mask bạn sẽ sử dụng?

A.255.255.0.0

B.255.255.128.0

C.255.255.224.0

D.255.255.254.0

5. Nhà cung cấp dịch vụ cấp cho bạn một địa mạng lớp B. Từ địa chỉ mạng này bạn chia ít nhất là 300 mạng con, mỗi mạng con có ít nhất là 50 host. Vậy Subnet nào sẽ được sử dụng? (chọn 2 câu)

A.255.255.255.0

B.255.255.255.128

C.255.255.252.0

D.255.255.255.224

E.255.255.255.192

F.255.255.248.0

6. Cho sơ đồ trên. Địa chỉ Broadcast cho mỗi subnet trên sơ đồ là gi? (chọn 3 câu)

A.172.16.82.255

B.172.16.95.255

C.172.16.64.255

D.172.16.32.255

E.172.16.47.255

F.172.16.79.255

7. Địa chỉ IP nào dưới đây là địa chỉ riệng (private IP address) ? (Chọn tất cả câu đúng)

A.12.0.0.1

B.168.172.19.39

C.172.20.14.36

D.172.33.194.30

E.192.168.42.34

8. Địa chỉ IP của một host là 201.100.5.68/28. Địa chỉ này thuộc địa chỉ mạng con nào?

A.201.100.5.0

B.201.100.5.32

C.201.100.5.64

D.201.100.5.65

E.201.100.5.31

F.201.100.5.1

9. Nếu một port Ethernet trên router được gán với địa chỉ là 172.16.112.1/20, Số host tối đa trên subnet này là bao nhiêu?

A.1024

B.2046

C.4094

D.4096

E.8190

10. Nếu một host thuộc mạng có địa chỉ IP là 172.16.45.14/30. cho biết host này thuôc mạng con nào?

A.172.16.45.0

B.172.16.45.4

C.172.16.45.8

D.172.16.45.12

E.172.16.45.18

11. Có bao nhiêu collusion domain (miền đụng độ)?

A. có 2 collusion domain

B. có 5 collusion domain

C. có 10 collusion domain

D. có 7 collusion domain

E. có 6 collusion domain

12. Cho 3 địa chỉ IP biểu diễn dưới dạng nhị phân như sau:

A. 01100100.00001010.11101011.00100111

B. 10101100.00010010.10011110.00001111

C. 11000000.10100111.10110010.01000101

Những địa chỉ này thuộc lớp nào?(chọn 3 câu)

A.Address C là 1 địa chỉ public Class C

B.Address C là 1 địa chỉ private Class C C.Address B là 1 địa chỉ public Class B

D.Address A là 1 địa chỉ public Class A

E.Address B is là 1 địa chỉ private Class B

F.Address A là 1 địa chỉ private Class A

13. Nhà cung cấp dịch vụ gán cho bạn một địa chỉ mạng và subnet mask như sau:

IP address:199.141.27.0

Subnet mask: 255.255.255.240

Địa chỉ nào dưới đây thuộc đường mạng này

A.199.141.27.2

B.199.141.27.175

C.199.141.27.13

D.199.141.27.11

E.199.141.27.208

F.199.141.27.112

14. Cho địa chỉ lớp B. Subnet mask nào sẽ đường dùng để tạo 100 subnet (mạng con) với mỗi subnet lcó 500 địa chỉ Ip host?

A.255.255.0.0

B.255.255.224.0

C.255.255.254.0

D.255.255.255.0

E.255.255.255.224

15. Địa chỉ nào dưới đây có thể gán cho một host thuộc đường mạng 27.35.16.32/28?(chọn 3 câu)

A.27.35.16.32

B.27.35.16.33

C.27.35.16.48

D.27.35.16.47

E.27.35.16.45

F.27.35.16.44

16. Số địa chỉ IP tối đa bao nhiêu có thể gán cho host, nếu subnet mask là 255.255.255.224 ?

A.14

B.31

C.16

D.17

E.30

17. Số thập phân của dãy số nhị 11111001 là bao nhiêu?

A.6

B.193

C.225

D.241

E.249

18. Subnet của địa chỉ IP 201.100.5.68/28 là bao nhiêu?

A.201.100.5.0

B.201.100.5.32

C.201.100.5.64

D.201.100.5.65

E.201.100.5.31

F.201.100.5.1

19 Cho địa chỉ mạng lớp B. Subnet mask nào cho phép tạo tối thiểu 300 mạng con (subnet) mỗi mạng con có tối đa 50 host (chon 2 câu)

A. 255.255.255.0

B. 255.255.255.192

C. 255.255.248.0

D. 255.255.252.0

E. 255.255.255.128

F. 255.255.255.224

20. thành phần bit nào cho phép xác định địa chỉ lớp B?

A. 0xxxxxxx

B. 10xxxxxx

C. 110xxxxx

D. 1110xxxx

E. 11110xxx