Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

1.  It's Tony.

2.  It's Mary.

3.  It's Peter.

4.  It's Linda.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

  1. Đó là Tony.
  2. Đó là Mary.
  3. Đó là Peter.
  4. Đó là Linda.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 11:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm