Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Write about your birthday party

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 8:45

Lý thuyết

Câu hỏi

1.When was your last birthday party?

It was last month.

2. Who went to your party?

All my best friends.

3. What did you and your friends do at the party?

We sang and danced at the party.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Bữa tiệc sinh nhật lần trước của bạn là khi nào? Nó là tháng trước.

2. Ai đến dự bữa tiệc của bạn? Tất cả bạn thân của tôi.

3. Bạn và bạn của bạn đã làm gì tại bữa tiệc? Chúng tôi đã hát và nhảy múa tại bữa tiệc.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 8:45

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm