Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5 Work in groups

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 16:42

Lý thuyết

Câu hỏi

Write two popular beliefs you know about the New Year and tell your partners.

(Làm việc theo nhóm. Viết hai điều tín ngưỡng phổ biến mà em biết vào năm mới và kể cho bạn bè nghe.)

Hướng dẫn giải

Belief 1: Dogs are lucky animals. The barking sounds like “gold”.

Belief 2: You shouldn’t give cat as a present because its cry sounds like the Vietnamese word for poverty

Tạm dịch:

Tín ngưỡng 1: Chó là động vật may mắn. Những âm thanh sủa như “vàng”.

Tín ngưỡng 2: Bạn không nên tặng mèo như một món quà vì tiếng kêu của nó giống như từ "nghèo" trong tiếng Việt

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 16:42

Các câu hỏi cùng bài học