Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:24

Lý thuyết

Câu hỏi

 

Hướng dẫn giải

Đáp án:(1) My   (2) Hi     (3) How    (4) What's   (5) name's

1. Peter: Hello. (1) My name's Peter.

Quan: (2) Hi, Peter. My name's Quan.

Peter: Nice to meet you, Quan. (3) How do you spell your name?

Quan: Q-U-A-N

2. Linda: (4) What's your name?

Phong: My (5) name's Phong. And your name?

Linda: Linda. L-l-N-D-A.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm