Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:23

Lý thuyết

Câu hỏi

Đáp án:1- b       2-d      3 - a     4-c

1. Hello. I'm Mai.

Hi, Mai. I'm Peter.

2. What's your name?

My name's Linda.

3. My name's Linda. Nice to meet you.

My name's Quan. Nice to meet you.

4. How do you spell your name?

P-E-T-E-R.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Xin chào. Mình là Mai. 

Xin chào, Mai. Mình là Peter.

2. Bạn tên là gì?Mình tên là Linda.

3. Mình tên là Linda. Rất vui được biết bạn.

 Mình tên là Quân. Rất vui được biết bạn

4.

Tên bạn đánh vần thế nào?

P-E-T-E-R.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:23

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm