Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4 (SGK trang 94)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho các oxit có công thức hóa học như sau

         a.     SO3                 b. N2O5           c. CO2

          d. Fe2O3               e.CuO            g.CaO

Những chất nào là oxit bazo? Những chất nào là oxit axit?

Hướng dẫn giải

oxit bazơ Fe2O3, CuO, BaO

oxit axit SO3, P2O5, CO2

Update: 5 tháng 6 2019 lúc 16:23

Các câu hỏi cùng bài học