Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Match the questions with the answers.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:29:12

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối câu hỏi với câu trỏ lời cho phù hợp).


Hướng dẫn giải

Đáp án

1 - c     Who's that? - My sister Mimi.

2-  a    How do you spell "Miu"? - M-I-U.

3-  d    What's your name? - Miu

4  - b   Are they your friends? - Yes, they are.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:29:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm