Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Complete the conversation. (Hoàn thành đoạn đàm thoại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Đáp án:(1)l'm   (2) are you    (3) very well    (4) your      (5) I'm

(6) meet you (7) do you spell

Audio script:

Chit: Hello. (1) I'm Chit the Mouse.

How (2) are you?

Miu: I'm (3) very well, thank you.

Chit: What's (4) your name?

Miu: (5) I'm Miu the Cat Chit: Nice to (6) meet you, Miu.

Miu: How (7) do you spell "Chit"?

Chit: C-H-l-T.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm