Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 16:32

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

a 2 b 1 c 4 d 3

Audio script

1. Mai: Let's play a game.

 Nam: OK.

Mai: Look at this picture. What's the weather like?

Nam: It's rainy.

Mai: Well done!

2. Mai: How about this picture. What's the weather like?

Nam: It's sunny.

Mai: Well done! Now it's your turn.

3. Nam: Look at this picture. What's the weather like? Mai: It's cloudy.

Nam: No, Mai! It's snowy.

4. Nam: And this picture. What's the weather like?

Mai: It's cloudy!

Nam: Well done, Mai!

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 16:32

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm