Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 32 Tổng kết phần Văn (1)

11c3cc81b92815a1f2209870018c04eb
Gửi bởi: hoangkyanh0109 19 tháng 7 2017 lúc 17:37:33 | Được cập nhật: hôm qua lúc 18:58:31 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 422 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 133: NG PH VĂNế ẦI­ CÁC VĂN ĐÃ C­ TH LO VĂN NẢ Ả1­ Truy tuy thuy tệ Truy truy thuy là gì?K tên ểcác văn thu th lo truy ệtruy thuy đã c?ề ọTruy thuy là lo truy dân gian truy mi ng các ềnhân và ki có liên quan đn ch th quá kh ứth ng có ng ng,kì o. Truy thuy th hi ườ ưở ượ ệthái và cách đánh giá cuat nhân dân đi các ki ệvà nhân ch đc .ậ ượ ểTi 133: NG PH VĂNế ẦI­ CÁC VĂN ĐÃ C­ TH LO VĂN NẢ ẢTT Tên văn nả Th lo iể ạ1 Con ng cháu tiênồ Truy thuy tề ế2 Bánh ch ng bánh gi yư Truy thuy tề ế3 tinh, Thu Tinhơ Truy thuy tề ế4 tích mự ươ Truy thuy tề ế1­ Truy tuy thuy tệ ếTi 133: NG PH VĂNế ẦI­ CÁC VĂN ĐÃ C­ TH LO VĂN NẢ Ả1­ Truy tuy thuy tệ ế2­ Truy tíchệ Truy tích là gì? tên các ểtruy tích đã c?ệ ọTruy tích là lo truy ruy mi ng dân gian th ểv cu đi ki nhân quen thu ­Nhân nh( côi, con riêng, có hình dáng xí...)ậ ­Nhân dũng sĩ có tài năng kì lậ ­Nhân thông minh và ng ng ch.ậ ­Nhân là đng t( Con bi nói năng, ho đng hh ưcon ng iườTruy tích th ng có hoang đng, th hi ườ ườ ướ ơni tin nhân dân chi th ng cu cùng lòng nhân áiề ủl ph i, công ng đi gian tham, công cái ủthi đi cái ác.ệ ớTi 133: NG PH VĂNế ẦTT Tên văn nả Th lo iể ạ1 Th ch Sanhạ tíchổ2 Em bé thông minh tíchổ3 Cây bút th nầ tíchổ4 Ông lão đánh cá và con cá vàng tíchổI­ CÁC VĂN ĐÃ C­ TH LO VĂN NẢ Ả1­ Truy tuy thuy tệ ế2­ Truy tíchệ ổTi 133: NG PH VĂNế ẦI­ CÁC VĂN ĐÃ C­ TH LO VĂN NẢ Ả1­ Truy truy thuy tệ ế2­ Truy tíchệ ổ3­ Truy ng ngônệ Truy ng ngôn là gì?K tên các ểtruy ng ngôn đã c?ệ ọTruy ng ngôn lo truy ng văn xuôi ho văn n,ệ truy loài nói bóng nói gió, kín đáo chuy con ượ ệng i, nh khuyên nh răn ng ta bài trong ườ ườ ụộs ngốTT Tên văn nả Th lo iể ạ1 ch ng đáy gi ngẾ Ng ngônụ2 Th bói xem voiầ Ng ngônụ3 Chân,tay,tai, mi ngắ Ng ngônụTi 133: NG PH VĂNế ẦI­ CÁC VĂN ĐÃ C­ TH LO VĂN NẢ Ả1­ Truy truy thuy tệ ế2­ Truy tíchệ ổ3­ Truy ng ngônệ ụ4­ Truy iệ ườ Try là gì? tên ườ ểcác truy đã c?ệ ườ ọTruy là lo ruy nh ng hi ng đáng ườ ượ ườtrong cu ng nh ra ti ng mua vui ho phê phán ườ ặnh ng thói rong xã i.ữ ộTT Tên văn nả Th lo iể ạ1 Treo bi nể Truy iệ ườ2 áo iợ ướ Truy iệ ườTi 133: NG PH VĂNế ẦI­ CÁC VĂN ĐÃ C­ TH LO VĂN NẢ Ả1­ Truy truy thuy tệ ế2­ Truy tíchệ ổ3­ Truy ng ngônệ ụ4­ Truy iệ ườ5­Truy trung đi Th nào là truy trung đi? ạEm đã đc nh ng văn ượ ữb truy trung đi nào?ả ạTruy trung đi là lo truy nhi khi th kí( Ghi ểchép vi c)v Ghi chép chuy th t) và có th ấth ng mang tính giáo hu n. truy nhìn chung còn đn ườ ơgi n. Nhân th ng đc miêu qua hànhđng và ngôn ườ ượ ộng .ữTT Tên văn nả Th lo iể ạ1 Con có nghĩaổTruy trung điệ ạ2 hi conẹ ạTruy trung điệ ạ3 Th thu gi lòngầ ấTruy trung điệ ạTi 133: NG PH VĂNế ẦI­ CÁC VĂN ĐÃ C­ TH LO VĂN NẢ Ả1­ Truy truy thuy tệ ế2­ Truy tíchệ ổ3­ Truy ng ngônệ ụ4­ Truy iệ ườ5­ Truy trung đi ạ6­ Truy và kí hi điệ ạTT Tên văn nả Th lo iể ạ1 Bài đng đi đu tiênọ ườ Trích mèn phiêu kíế ư2 Sông cà mauướ Trích đt ng ph ng namấ ươ3 tranh em gái tôiứ Truy ng nệ ắ4 thácượ Trích truy quê iừ ộ5 Bu cu cùngổ Truy ng nệ ắ6 Lòng yêu cướ Kí