Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's chant (Chúng ta cùng ca hát)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:49:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Where did you go? Bạn đã đi đâu?

Vhere did you go?

I went to the beach.

To the beach

Last summer

How did you get there?

I went by train. 

By train

All the way there.

What did you do?

I swam in the sea

Swam in the sea

With my friends.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

 Bạn đã đi đâu?

 Bạn đã đi đâu? 

Tôi đã đi đến bờ biển

 Đến bờ biển

Mùa hè năm ngoái. 

Bạn đến đó bằng cách nào?

Tôi đã đi đến đó bằng tàu lửa

Bằng tàu lửa

Đến đó

Bạn đã làm gì?

Tôi bơi trên biển

Bơi trên biển

Với bạn bè của tôi.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:49:26

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm