Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 21 Phương pháp tả cảnh (2)

ca1d43be9865c86e852e9bfcdaa78c87
Gửi bởi: hoangkyanh0109 18 tháng 7 2017 lúc 16:25:30 | Được cập nhật: 14 tháng 4 lúc 0:51:24 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 541 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng THCS Vĩnh cườ ộGiáo viên: Thúy NhungỗL 6Cớ Ti tế 88: ph ¬ng ph¸p t¶ c¶nh(viÕt bµi tËp lµm v¨n t¶ c¶nh nhµ) 1. Xác đnhị điố ngượ miêu tả trong văn nả đuầ iạ sao có thể nói qua hình nhả nhân tậ ta có thể hình dung đcượ nh ngữ nét tiêu bi uể aủ nhả cắ khúc sông có nhi uề thác dữ 2. Văn nả thứ hai tả quang nhả gì Để làm iổ tậ quang nhả đó tác giả đã quan sát và aự ch nọ nh ngữ hình nhả tiêu bi uể nào Ng iườ vi tế đã miêu tả nhả tậ yấ theo tộ thứ tự nào Ta cã thÓ ®¶o thø tù nµy îc kh«ng? V× sao?3. Hãy chỉ ra ba ph nầ aủ văn nả thứ ba và tóm tắ các aủ iỗ ph nầ Từ dàn đó hãy nh nậ xét về thứ tự miêu tả aủ tác giả trong đo nạ văn miêu tả từ trên xu ngố iướ từ xa đnế nầ từ ngoài vào trong từ khái quát đnế cụ thể hay theo thứ tự th iờ gian? …) Ví a:ụ => Qua hình nhả ngượ ngươ Thư ta có thể ph nầ nào hình dung đcượ nhả cắ khúc sông hi tr cóể nhi uề thác dữ v×: Ng thác đã ph ườ ượ ứl và tinh th chi đu cùng thác dự ữ- §èi îng miªu t¶: îng ¬ng Th chÌo thuyÒn ît th¸c­Hình nh tiêu bi ểđc ch tượ ngo ạhình và đng tácộ­ Trình miêu tự Theo đc đi đi ốt ng.ượ Ví 2:ụĐiố ngượ miêu tả Quang nhả dòng sông Năm CănHình nhả tiêu bi uể nhả iướ tặ sông nhả ngừ đcướ trên bờThứ tự miêu tả :Từ iướ sông lên trên bờ từ nầ đnế xa.* Nh xét:ậ Có th thay đi đc trình miêu ượ ủđo văn nh ng trình miêu tác gi lý n.ạ ơ* T¶ c¶nh gåm: c¶nh thiªn nhiªn, c¶nh lao ®éng sinh ho¹t cña con ng êi.* Muèn t¶ c¶nh cÇn: X¸c ®Þnh ®èi îng miªu t¶; Quan s¸t, lùa chän îc nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu; Tr×nh bµy nh÷ng ®iÒu quan s¸t îc theo mét thø tù. Ví 3:ụDàn Ph nầ đuầ từ đuầ -> màu aủ luỹ ):Gi iớ thi uệ khái quát về luỹ tre làng Ph nầ hai ti pế -> không rõ ):Miêu tả cụ thể ba vòng aủ luỹ trePh nầ ba còn iạ ):Phát bi uể mả nghĩ và nh nậ xét về luỹ treTrình tự miêu tả Từ ngoài vào trong từ khái quát đnế cụ thể Ghi nhí:. Muèn t¶ c¶nh cÇn:-X¸c ®Þnh ®èi îng miªu t¶;- Quan s¸t, lùa chän îc nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu;- Tr×nh bµy nh÷ng ®iÒu quan s¸t îc theo mét thø tù;. Bè côc cña bµi v¨n t¶ c¶nh th êng cã ba phÇn:- Më bµi: giíi thiÖu c¶nh îc t¶;- Th©n bµi: tËp trung t¶ c¶nh vËt chi tiÕt theo mét thø tù;- KÕt bµi: th êng ph¸t biÓu c¶m ëng vÒ c¶nh vËt ®ã; 1. Nhãm 1,2 NÕu ph¶i t¶ quang c¶nh líp häc trong giê viÕt bµi tËp lµm v¨n th× em sÏ miªu t¶ nh thÕ nµo? H·y suy nghÜ vµ tr¶ lêi theo gîi sau:a) Em sÏ quan s¸t vµ lùc chän nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ, tiªu biÓu nµo cho quang c¶nh Êy?b) Em ®Þnh miªu t¶ quang c¶nh Êy theo thø tù nh thÕ nµo? Th oả lu nậ nhóm2. Nhóm 3,4 NÕu ph¶i t¶ quang c¶nh s©n tr êng trong giê ra ch¬i th× trong phÇn th©n bµi em sÏ miªu t¶ theo thø tù nµo (theo thø tù kh«ng gian: tõ xa tíi gÇn hay theo thø tù thêi gian: tr íc, trong vµ sau khi ra ch¬i)?3. Nhóm 5,6 H·y ®äc kÜ bµi v¨n “BiÓn ®Ñp” vµ rót l¹i thµnh mét dµn ý. Bài pậ 1a Em sẽ quan sát và aự ch nọ nh ngữ hình nhả cụ thể tiêu bi uể nào cho quang nhả yấ ?- Cô giáo th yầ giáo ), không khí pớ quang nhả chung aủ phòng cọ ngả ngườ bàn ghế ...), các nạ tư thế thái độ công vi cệ chu nẩ bị vi tế bài ...), nhả vi tế bài nhả ngoài sân tr ngườ ti ngế tr ngố ...b Em đnhị miêu tả quang nhả yấ theo thứ tự như thế nào ?- Có thể từ ngoài vào trong pớ từ phía trên ngả cô giáo th yầ giáo xu ngố iướ pớ từ không khí chung aủ pớ cọ đnế nả thân ng iườ vi tế ... Bài pậ 2N uế ph iả tả quang nhả sân tr ngườ trong giờ ra ch iơ thì trong ph nầ thân bài em sẽ miêu tả theo thứ tự nào theo thứ tự không gian từ xa đnế nầ hay theo thứ tự th iờ gian trong tr cướ và sau khi ra ch iơ )?- Thứ tự không gian từ xa đnế nầ nhả cọ sinh ch iơ đùa phía nầ ngổ tr ngườ gi aữ sân tr ngườ cố cây bàng nầ aủ pớ ..)­Thứ tự th iờ gian :+ Tr cướ giờ ra ch iơ sân tr ngườ ngắ vẻ+ Trong giờ ra ch iơ sân tr ngườ nồ ào náo đngộ+ Sau giờ ra ch iơ cọ sinh về pớ sân tr ngườ trở iạ ngắ ngặ