Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 20 Bức tranh của em gái tôi

f7a04f2d7907e485237d854aa8d6d3d2
Gửi bởi: hoangkyanh0109 18 tháng 7 2017 lúc 13:58:03 | Được cập nhật: 10 tháng 4 lúc 7:05:21 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 556 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG THCS ANƯỜ ỸCHÀO NG QUÝ TH CÔ ẦV GI THĂM 6A2Ề ỚMÔN NG VĂNỮTi 81.ếB TRANH EM GÁI TÔIỨ Ủ(T Duy Anh)ạTi 81: TRANH EM GÁI TÔIế (T Duy Anh)ạI. Đc, tìm hi chungọ ể1. cọ2. Chú thícha Tác gi Duy Anh sinh 9/9/1959 quê Hà ạTây là cây bút tr lên trong th ờkì đi văn nh ng năm 1980.ổ ữb. Tác ph mẩ* Xu ứTruy ng “B tranh em gáiứ tôi Duy Anh đt gi Nhì ảc báo thi niên ti phong ổch ch "ứ ng lai ươ ẫg i".ọ Tác ph đc rút “Con ượ ậD ma”ế *. c,: ụ4 ph nầPh 1: đu là đc”: gi ượ ớthi nhân ng em.ệ ườPh 2: Ti theo đn tài năng: ếNg em bí tài năng ườ ẽđc phát hi ượ ệPh 3: Ti theo đn “ch ứtôi” Tâm tr ng thái ủng anhườPh 4: Còn i: ng emi thi ườđo gi i, ng anh nạ ườ Câu chuy ng anh và cô ườem gái có tài tên là Ki ềPh ng, ng là Mèo. ươ ườ ọKhi tài năng cô em đc phát ượhi n, ng anh th bu n, th ườ ấv ng vì mình không có tài và ảth mình lãng quên. Vì th ận sinh ra thái khó ch đi ớem. Nh ng đng tr ướ ứtranh đt gi nh em, ậb ng vì hình nh đp ủmình qua cái nhìn em. đó ừng anh nh ra nh ng suy nghĩ ườ ữkhông đúng mình và hi đc ượtâm nhân và tình ảtrong sáng cô em gái.ủ DUY ANHẠ*. Tóm tắ*. Th lo i: ựsựTi 81: TRANH EM GÁI TÔIế (T Duy Anh)ạII. Đc, tìm hi chi ti văn ếb nả I. Đc, tìm hi chungọ ể1. Nhân ng anhậ ườa. Thái th ng ngày đi em ườ ớgái:­ Th em thích coi đó là trò ẽngh ch ng tr con, chê bai ẻem th uẩ ỉ­ Đt cho em cái tên là Mèoặ­ Th em ch thu => ng ạnhiên, xem th ngườ b. Khi tài năng Ki Ph ng ươđc phát hi nượ ệ­ Tâm tr ng ng i:ạ ườ+ Chú Ti Lê ng khoe ớbố+B vui ngố ướ­ Thái ng anh: Bu nộ ườ ồ+ Ch mu xu ng khócỉ ố+ Ch nh em là ủg um lênắ+Xem tr tranh và nén trút ti ng ếth dàiở Tâm tr ng: bu n, i, khó ộch vì ghen ng ườ ơmình.Ti 81: TRANH EM GÁI TÔIế (T Duy Anh)ạII. Đc, tìm hi chi ti văn nọ I. Đc, tìm hi chungọ ể1. Nhân ng anhậ ườa. Thái th ng ngày đi em ườ ớgái:b. Khi tài năng Ki Ph ng ươđc phát hi nượ ệc. Khi đng tr chân dung ướ ức mình do em .ủ ẽ+ Ng ngàngỡ vì không nghĩ ng em ằgái mìnhẽ ề+ Hãnh di vì th mình hoàn ảtrong tranh em gái, vì ứtranh quá đp.ẹ+ vì nh ra nh ng ếkém mình, th mình không ng ứđáng đc nh trong tranh: “ượ ướ ắem tôi hoàn đn th kia ”ả ư=> Ng anh đã nh ra thói ườ ấc mình, nh ra tình trong ảsáng em gái. Nh ra đi ểh nh ch thân ch ữthành ng đp nh chính ườ ứtranh em ủ­ Thái đ: gi ng ng i, ng ườ ỡngàng =>hãnh di => hệ Tôi gi ng ng i. Ch ng ườ ẳhi sao tôi ph bám ch tể tay Tho tiên là ạs ng ngàng, đnự hãnh di n, sau đó là .ệ em tôi, tôi ướ ắhoàn đn th kia ?”ả ư“ tranh chú bé đang ộng nhìn ra ầtr trong xanh, chú bé ặt ra th ánh sáng ấl Toát lên t, th ếng chú không ch suy ưmà còn ng a”ấ AA 420C20620D2008616E6720016E67096E20720E740C20620D200A74006E682073006E6720721E6C0074206C056E2074156E670C20016E6720630E6D0320630E6E20720D­ Không nên ghen là thói ấc con ng i, làm cho con ng nh ườ ườ ỏbé đi ­> chúng ta nên tránh xa lòng ghen .ị TH LU NẢ ẬQua nhân ng anh,ậ ườ em hãy liên thân mìnhệ và rút ra bài ?ọTh gian: phutờLUY PỆ Ậ1. Ai là nhân chính trong truy này?ậ ệA. Ki ềPh ngươ B. Ng anhườC. Chú Ti Lê ếD. Ki Ph ng và ng ươ ườanhD2, Cã hai b¹n tranh luËn nh sau vÒ nh©n vËt ng êi anh:A, Ng êi anh thËt xÊu xa, ®¸ng ghÐt và ®è kÞ víi chÝnh em g¸i nh. Lçi cña ng êi anh kh«ng thÓ tha thø.B, óng lµ ng êi anh cã lóc kh«ng ph¶i víi em nh ng sau ®ã ®· biÕt hèi hËn, xÊu hæ và hµnh ®éng cña mÌnh. thÕ ng êi anh cã thÓ trë thµnh ng êi tèt. Em ®ång víi kiÕn nµo?