Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 163)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Phân tích hình 54.2 để thấy:

- So với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già.

- Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi.

Hướng dẫn giải

châu âu:độ tuổi lao động tăng
tỉ lệ sinh giảm
tỉ lệ tử tăng
thế giới:tỉ lệ sinh tăng
tỉ lệ tử tăng
tỉ lệ độ tuổi lao động tăng
năm 2000 so với những năm trước
châu au: tỉ lệ sinh giảm
độ tuổi lao động giảm
tỉ lệ tử tăng
thế giới:tỉ lệ sinh, tử, độ tuổi lao động đều tăng
=>so với thế giới châu âu đang già đi(bởi ở châu âu tỉ lệ sinh giảm tỉ lệ tử tăng)
*dân số châu âu vẫn đang có xu hướng già đi vì tỉ lệ lao động sau này sẽ già đi và tỉ lệ sinh sẽ thừa kế cho tỉ lệ độ tuổi lađọong, vì hiên nay tỉ lệ sinh thấp nên sau này tuổi lao đông sẽ thấp

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm