Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 16. Ôn tập tác phẩm trữ tình (3)

35682bfbbc2eb7a1dceee4865174895b
Gửi bởi: hoangkyanh0109 22 tháng 7 2017 lúc 16:15:58 | Được cập nhật: hôm kia lúc 23:09:17 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 453 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÀO NG CÁC TH CÔ ỀCHÀO NG CÁC TH CÔ ỀTHĂM CHÚNG EMỚTHĂM CHÚNG EMỚTR NG THCS NH PHONGƯỜ ƠTR NG THCS NH PHONGƯỜ ƠL P: 7AỚL P: 7AỚ11Ti t: 129ếTi t: 129ếÔN PH TI NG VI Ti theo)Ậ ếÔN PH TI NG VI Ti theo)Ậ •Các ki câu đn:ể ơCác ki câu đn:ể ơ­Phân lo theo đích nói:ạ ụPhân lo theo đích nói:ạ ụ+ câu tr thu tầ ậ+ câu tr thu tầ ậ+ câu nghi ấ+ câu nghi ấ+ câu khi nầ ế+ câu khi nầ ế+ câu thánả+ câu thánả­Phân lo theo o:ạ ạPhân lo theo o:ạ ạ+ câu bình th ngườ+ câu bình th ngườ+ câu đc bi tặ ệ+ câu đc bi tặ ệ­Các câu: ch m, ấCác câu: ch m, ấph y, ch ph y, ấph y, ch ph y, ấch ng, ch ngangấ ạch ng, ch ngangấ ạ•Nh dung đã ôn ộNh dung đã ôn ột ti tr c?ậ ướt ti tr c?ậ ướ Ti t: 129 ÔN PH TI NG VI TI THEO)ế ẾTi t: 129 ÔN PH TI NG VI TI THEO)ế ẾCÁC PHÉP BI ĐI CÂUẾ ỔThêm thành ph câuớ ầThêm thành ph câuớ Chuy đi ki câuể ểM ng câuở ộM ng câuở ộRút câuọRút câuọChuy đi câu ch đng thành câu đngể ộChuy đi câu ch đng thành câu đngể ộDùng C­ đụ ểDùng C­ đụ ng câuở ộm ng câuở ộThêm tr ng ngạ ữThêm tr ng ngạ ữ1. Các phép biến đổi câu đã học:1. Các phép biến đổi câu đã học: I. Các phép bi đi câu:ế ổ1.1.Thêm, thành ph câu:ớ ầThêm, thành ph câu:ớ ầa.a.Rút câu:ọRút câu:ọ­Khái ni m: Là câu có th ượ ộKhái ni m: Là câu có th ượ ộs thành ph câu thành câu rút ạs thành ph câu thành câu rút ạg nọg nọ­Tác ng:ụTác ng:ụ+ Làm cho câu n, thông tin nhanh, ơ+ Làm cho câu n, thông tin nhanh, ơtránh .ặ ừtránh .ặ ừ+ Ng hành đng, đc đi nói trong câu ể+ Ng hành đng, đc đi nói trong câu ểlà chung ng i.ủ ườlà chung ng i.ủ ườ­Các thành ph đc rút là:ầ ượ ọCác thành ph đc rút là:ầ ượ ọ+ Ch ng qua đi đâu Đi ch iủ ơ+ ng Con gì mà to th Con sâu.ị ế+ Có khi rút ch ng và ng Khi nào thì em đc ngh hè? Tháng sáu.ượ ỉ câu rõ mà không cể Thế nào là rút gọn câu ?Nêu mục đích của phép rút gọn câu ?Thành phần nào có thể được rút gọn ?Thành phần nào được rút gọn trong các ví dụ sau:a.Tối qua cậu đi đâu Đi chơib. Con gì mà to thế Con sâu.c. Khi nào thì em được nghỉ hè? Tháng sáu.Khi rút gọn câu cần lưu điều gì? BT:Trong truy sau, câu nàoệ ườ là câu rút Nh ng thành ữph nào câu đc rút Rút câu nh làm gì ượ ể?THAM ĂNCó anh chàng phàm ăn ng, ng vào mâm là ch đ, ch ng ẳng ng nhìn ai, cũng ch ng mu chuy trò gì. đi ăn nhà ọcó ông khách th anh ta ăn ng mãng quá, bèn lân la chuy n. Ông ệkhách :ỏ Ch ng hay ông ng đâu ta ?ẳ ườ Anh chàng đáp Đây. cúi ăn.ồ Th ông đc cô, ượ i.ỗ Nói xong, lia a.ạ Ông khách ti :ỏ ế­ Các thân sinh ông ch còn ch ?ụ Anh chàng không ng ng đu lên, :ẫ ả­ Ti !ệ (Truy dân gian Vi Nam)ệ ườ Câu rút :ọCâu rút :ọ­ Ch ủngữ­ ịngữ Gây ườvà phê phánĐ âyM iỗTi tệ I.I.Các phép bi đi câu:ế ổCác phép bi đi câu:ế ổ1. Thêm, thành ph câu:ớ ầ1. Thêm, thành ph câu:ớ ầa.a.Rút câuọRút câuọb.b.M ng câu: ng cáchở ằM ng câu: ng cáchở ằ­Thêm tr ng ng cho câu:ạ ữThêm tr ng ng cho câu:ạ ữ+ Đc đi tr ng ng :ặ ữ+ Đc đi tr ng ng :ặ ữ. nghĩa: Tr ng ng thêm vào câu xác đnh ị. nghĩa: Tr ng ng thêm vào câu xác đnh ịth gian,n ch n, nguyên nhân, đích, ụth gian,n ch n, nguyên nhân, đích, ụph ng ti n, cách th di ra vi nêu trong ươ ệph ng ti n, cách th di ra vi nêu trong ươ ệcâu.câu.. hình th c: ứ. hình th c: ứTr ng ng có th đng đu câu, cu câu hay gi ữTr ng ng có th đng đu câu, cu câu hay gi ữcâu;câu;Gi tr ng ng ch ng và ng th ng có ườ ộGi tr ng ng ch ng và ng th ng có ườ ộquãng ngh khi nói ho ph khi vi t.ỉ ếquãng ngh khi nói ho ph khi vi t.ỉ ế+ Công ng tr ng ng :ụ ữ+ Công ng tr ng ng :ụ ữ. Xác đnh hoàn nh, đi ki di ra vi nêu ệ. Xác đnh hoàn nh, đi ki di ra vi nêu ệtrong câu, góp ph làm cho dung câu ủtrong câu, góp ph làm cho dung câu ủđc đy đ, chính xác;ượ ủđc đy đ, chính xác;ượ ủ. các câu, các đo nhau, góp ph làm ầ. các câu, các đo nhau, góp ph làm ầcho đo văn, bài văn đc ch c.ạ ượ ạcho đo văn, bài văn đc ch c.ạ ượ ạ+ Tr ng tách tr ng ng thành câu riêng:ườ ữ+ Tr ng tách tr ng ng thành câu riêng:ườ ữ. nh nh ý, chuy ho th hi nh ng ữ. nh nh ý, chuy ho th hi nh ng ữtình hu ng xúc nh đnh, ng ta có th ườ ểtình hu ng xúc nh đnh, ng ta có th ườ ểtách tr ng ng thành câu riêng, đc bi là tr ng ạtách tr ng ng thành câu riêng, đc bi là tr ng ạng cu câuữ ống cu câuữ Có thể mở rộng câu Có thể mở rộng câu bằng mấy cách?Đó là bằng mấy cách?Đó là những cách nào?những cách nào?V nghĩa trng ng đc ềạữượthêm vào câu làm gì? ểTrng ng có đc đim hình ạữặểthc nh th nào?ứưếTrng ng có nhng công ạữữdng nh th nàoụưếKhi nào thì ngi ta tách ườtrng ng thành câu riêng?ạữ Bài p:ậBài p:ậ Hãy xác đnh các lo tr ng ng trong các câu sau:ị Hãy xác đnh các lo tr ng ng trong các câu sau:ị ữa. Trên giàn hoa lí, con ong siêng năng đi hoa.ấ ậa. Trên giàn hoa lí, con ong siêng năng đi hoa.ấ b. vui lòng, Lan ng th gi i.ể ỏb. vui lòng, Lan ng th gi i.ể c. ng thuy ra kh i.ằ ơc. ng thuy ra kh i.ằ d. d. gi khi chào ng n, các cô tr 1945) cúi đu, ườ ướ ch hai bàn tay và xá.. Minh ng Sài Gòn tôi yêu).ắ ươe. quy tâm cao, lên đng.ớ ườg. Vì nh, Phúc ph ngh nhà.ị ởh. Tre ăn ng i, đi đi, ki ki p.ở ườ ch nơ ốn ch nơ ốM đíchụM đíchụPh ng ti nươ ệPh ng ti nươ ệThờ gianCách th cứNguyên nhânTh gianờ Khi nói ho vi có th dùng nh ng có hình ừKhi nói ho vi có th dùng nh ng có hình ừth gi ng câu đn bình th ng, là ch làm ườ ịth gi ng câu đn bình th ng, là ch làm ườ ịthành ph câu ho thành ph ởthành ph câu ho thành ph ởr ng câu.ộr ng câu.ộ+ Các tr ng dùng ch ng câu: ườ ộ+ Các tr ng dùng ch ng câu: ườ ộCác thành ph câu nh ch ng ng và các ph ng ữCác thành ph câu nh ch ng ng và các ph ng ữtrong danh đng tính đu có th ểtrong danh đng tính đu có th ểđc ng ch .ượ ịđc ng ch .ượ Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu :Th nào là dùng ch ng ộcâu ?Các thành ph nào câu có th ểđc ng ch ?ượ Bài tập Hãy xác đnh trong các câu sau ịthành ph nào câu đc ượm ng ng ch .ở Đám ng không ch đã đc quãng ườ ượđê. Chi xe này máy đã ng.ế Ng tôi đã là nhà th .ườ Nh ng hình nh và th tr ng khi cho ng xót th ng và tìm cách giúp đ.ọ ườ ươ