Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

a) What did you do on your summer holiday, Peter?

I went on a trip with my family.

b)  Where did you go?

I went to Ha Long Bay.

c)  What was the trip like?

It was really nice.

d)  What about you? Where did you go?

I went to Ho Chi Minh City.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Bạn đã làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình vậy Peter? Mình đã đi du lịch cùng với gia đình mình.

b) Bạn đã đi đâu? Mình đã đi vịnh Hạ Long.

c)  Chuyến đi thế nào? Nó thật sự tốt đẹp.

d) Còn bạn thì sao? Bạn đã đi đâu? Mình đã đi Thành phố Hồ Chí Minh. 

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm