Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

50-bai-tap-ve-bat-dang-thuc-co-dap-an

304ffde503d03a839418e49c157f7bd1
Gửi bởi: Nguyễn Xuân Sáng 19 tháng 6 2017 lúc 3:42 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 13:04 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 352 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ50 Bài đng th cậ ứBài Cho tìm giá tr nh nh ủGi i:ả Bài Cho tìm giátr nh nh ủGi i: ảBài 3: Cho a,b và tìm giá tr nh nh ủGi i:ả Bài Choa, b, c> 0và Tìm giá tr nh nh ủGi i: ảCách 1: Cách 2:T ng ươ ựTr Văn Tr ng THCS Yên ườ 3a 1Saa 1 8a 24 10( .9 3a aS aa a 2a 21Saa 32 21 6a 12 12 9S .8 4a aaa a a 1b 1Sabab 21 15 15 17S 216a 16a 16a 4162ab ab abab ba b    32a c 2 22 21 1Sa cb a 2 22 22 22 21 1S1 4(1 )( (1. 4. )17a cb aa ab b  2 22 21 4( ); )17 17b cc a 2 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễDo đó: Bài Cho x,y, là ba sốth ng vàự ươ. Ch ng minhứr ng:ằGi i: ảBài 6: Cho a,b, và Tìm giá trịnh nh aỏ Gi i: Dựđoán =2, =3, 4Bài7 :Cho x, y, và Tìm giá tr nh aị ủGi i: ảTa cóTr Văn Tr ng THCS Yên ườ ư1 36( )17 171 135 17( )4( 4( 217S ca ca ca c       1x z 2 22 21 182x zy x 2 22 22 22 21 9(1. 9. (1 )( )821 9: ); )82 821 81( )82 821 80( 8282x xy yTT zz xS zx zx zx z         2 20a c 3 42S ca c 12 18 16 12 18 164 3a 220 3.2.2 2.2.3 2.4 52 13S ca cS     1 14x z 1 12x 2zPy y  3 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễBài 8:Ch ng minh ng iứ ớm ta có ọGi i: ảC ng các ng ng => đpcm.ộ ươ ứBài :Cho x, y, và =6 Ch ng minh ng ằGi i: ảD đoán x=y=z và nên:ựC ng các qu trênộ ả=> đpcm. Bài 10: Cho x, y, z> và xyz= 1. Hãy ch ng minh ngứ ằGi i:ảTr Văn Tr ng THCS Yên ườ ư1 16 1;2 16:1 2;2 16 161 4116x zTTx zSx z              R12 15 203 55 3x xx x    12 15 12 15 20 15 20 122 2.3 2.5 2.45 5x xx x    1 18 4x z  3 38 .8 64 4x x 32 232 232 23 32 28 .8 .8 12.4 ;8 .8 .8 12.4 ;8 .8 .8 12.48 .8 .8 .8 .8 192x xy yz zx z    3 33 31 113 3x zz xxy yz zx   4 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễBài 11:Cho x, là hai th không âmố ựthay đi. Tìm giá tr nh vàổ ấgiá tr nh nh bi th cị Gi i:ảKhichox=0và y= thì ­1/4Khi cho x=1 và thì 1/4KL: Khi ra.ấ ảBài 12:Cho a, b, 0. Ch ng minhứr ng: ằGi i:ảCách1: Cách 2: Bài 13:Cho x,y và Tìm giá tr nhị ỏnh ủGi i: đoán 2ựTr Văn Tr ng THCS Yên ườ ư3 333 33 32 21 3x1 3x 33 3; ;x x1 13 3x xy xyz xy xy xy xyz yx yzz zxy xy xy yz yz yz zSxy yz zxx z         2 211 1x xyPx y  22 211 11 124 41 1x xyx xy xyP Px xy       3 3a cab bc cab a 23 2( )ab bc aca cab bc acb ab bc ca ab bc ac ab bc ac    3 32 22a 2aa cab bc cab a 3 32 22( )a ca ab bc ac ab bc acb a x 4y 2 323x 2A4xyy  2 32 23x 3x 9A4x 2y yyy y        5 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễBài 14: Cho x, và x+y =1. Ch ng minh ng ằGi i: Ta có Bài 15:Cho x, y, z> và .Ch ng minh ng ằGi i:ảNhâncác vếc 3ủBĐT=> đpcmBài 16: Cho x, y, và y+ 1. Tìm giá tr nh aị ủGi i:ảBài17:Cho a, b, 1. Ch ng minhứr ng: ằGi i: ảBài 18:Cho a, b,c 0,ch ng ming ng:ứ ằGi i:ả ng ba tộ ấđng th cẳ ứ=>đpcmBài 19:Tr Văn Tr ng THCS Yên ườ 14 3Px xy 33 33 33 33 33 33xy(x+y) 3xy=13xy 3xyP= 4xy2 33x yx yx xx yyx yy x   1 121 1x z  1x8yz1 12 21 11 1: 21 1y yzx zxz xyTTy y    1 1x zSx z  1 33 31 4x zSx z     2 24a 3481 1b ca c  222 24 44a 44 161 15 35 10 20; 121 1aa aa ab cb dpcmb c     1 132 2aa c     1 9; ;2 2a a  6 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễV a, b, ch ng minh ng: ằGi i:ảBài 20:Cho a, b, c, ch ng minh ng:ứ ằGi i:ảC nh ớBài 21:V a, b, ch ngớ ứminh ng: ằGi i:ảBài22:V a, b, là dài ba nh tam giác là chu vi tam giác đó.ớ ửCh ng minh ng ằGi i:ảBài 23:Cho x, y, z> và Tìm giá trịnh nh ủTr Văn Tr ng THCS Yên ườ ư1 36a c  21 31 36a c   1 16 64a d  1 16 16 16 64;a d  22 2a ca cx z   4 14a a     1 4; ;a a  1 12p c     1 21 12p ca c       4x x 2 2x zPy y  7 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi i:ảCách1: Cách 2:Bài 24:Cho các th cố ựd ng x, y, th aươ ỏmãn x+2y+3z =18.Ch ng minh ng ằGi i:ảBài 25:Ch ngứminh tấđngẳth c:ứGi i:ảNhân hai 2, đa ng cuu ba bình ph ng.ế ươBài 26:Ch ng minh ng a,b,cứ ếlà dài ba nh tộ ộtam giác có là chu vi thì ửGi i:ảBu­ nhi ­a ta có: Bài 27:Cho hai a, th mãn: Tìm giáố ỏtr nh nh ng ổGi i:ảBài 28:Ch ng minh ng ằTr Văn Tr ng THCS Yên ườ ư22 242.2 2x zx zPy z    2 2; ;4 442.2 2x yx zy yx zP x     2 3z 511 3z 7y yx y   2 3z 51 3z2 3z 51 31 3z1 92 3z 24. 31 3z 3z 39 5124. 321 7y yx yy yx yx yx y            2 2a 1b ab b 3p p 2 2(1 )( 3(3 3p p a 1; 4b 1 1Aa ba b 1 15 15.4 17 212; 2.16 16 16 4b ba Aa b    4 3ab ab 8 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi i:ảBài 29:Tìm giá tr nh nh bi th sau:ị (V x; là các th cớ ựd ng).ươGi i:ảĐt Có ặBài 30:Cho ba th đôi phân bi t.ố ệCh ng minh ứGi i:ả(Không ch ra =ầ ấx ra ho cho a= 1,b=0 => c=­1 thìả ầx ra =)ả ấBài 31:Cho các ng a; b; tho mãn bố ươ Ch ng ming ng Gi i:ảBài 32:Cho a, b, là các th ngố ươthay đi th mãn: ỏTìm giá tr nh nh bi th ứTr Văn Tr ng THCS Yên ườ ư2 22 3a (1 2a ab ab     22( 1)( 1)x xy xAxy y   2( 1) 1; 0x ya axy a   1 10 10( .3 2. .9 3a aA Aa a , ,a c2 22 22( )a cb b  2. 1( )0( )a ab ca cVTb b       32 21 2009670a ab bc ca  2 22 22 21 20091 2007 20076703a ab bc caa ab bc ca ab bc ca ab bc caa c    3a c 9 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi i:ả 3(a 2) (a c)(a 2) 2b 2c 2a ab bc ca Mà ab 2a 2b ;b bc 2b 2c;c ca 2c 2a Suy ra 3(a 2) 3(a 2b 2c 2a) 0Suy ra 2, .Suy ra a= 1Bài 33:Cho x, y, là các th ng th mãn 1. Tìm giá tr nh nh ươ Gi i:ả có =khi y=2x; khi z=4x; khi z=2y=>P 49/16 Min 49/16 1/7; 2/7; 4/7ớBài 34:Cho hai th ng x, yố ươth mãn: ỏTìm giá tr nh nh tị ấc bi th c: ứTr Văn Tr ng THCS Yên ườ ư2 22 2Pab bc caa ca a   2 22 2Pab bc caa ca c   2 22 22 29 )P2( )a ca ca c   9 13 42 2t tP tt t 1 116 4x z 1 21P=16x 16x 16 16 16y yx zy z       116 4y xx y 116 2z xx z 14z yy z 4 523x y 6 7B 8x 18yx y 10 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi i:ảD ng ra khi .V Min Bấ ậlà 43 khi Bài 35Cho x, y. là ba th thu đo [1;2]ố và có ng không quá 5. Ch ng minhổ ượ ứr ng xằ 9Gi i:ả và ng và ươ 3( +z) 3. 9Bài 36:Cho a, b, là các thu th mãnố ỏđi ki aề 6. Ch ng minhứ ng .ằGi i:ảBài 37:Cho các ng a,b,c th mãn .ố ươ ỏCh ng minh ng:ứ ằGi i:ả ng cácộv ạBài 38:Cho tamgiác có ba nh làạ ượa,b,c và chu vi là 2p. Ch ngứminh ng ằGi i:ảTr Văn Tr ng THCS Yên ườ ư6 5B 8x 18y 8x 18y 12 23 43x y       1 1x; ;2 3   1 1x; ;2 3   01x2x10)2x)(1x(02x2x3x22y3y22z3z2 1; 2a 0b c 2 22 21 0; 0; 06 0a ca c  a 2b c 2 22 21 972a cb a 22 22 22 22 29 81 91. ;4 16 4971 9;4 497 97a ab bb cc a        9p pp c 