Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Số trung bình cộng

SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

1. Số trung bình cộng

Số trung bình cộng của một dấu hiệu X, kí hiệu  là số dùng làm đại diện cho một dấu hiệu khi phân tích hoặc so sánh nó với các biến lượng cùng loại.

2. Quy tắc tìm số trung bình cộng

Số trung bình cộng của một dấu hiệu được tính từ bảng tần số theo cách sau:

- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng

- Cộng tất cả các tích vừa tìm được

- Chia tổng đó cho các giá trị (tức tổng các tần số)

Ta có công thức:  = 

trong đó:

  • x1, x2, …, xlà k giá trị khác nhau của dấu hiệu x.

  • n1, n2, …, nk là tần số tương ứng.
  • N là số các giá trị.
  •  là số trung bình của dấu hiệu X.

3. Ý nghĩa:

Số trung bình cộng thường được dùng làm "đại diện" cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại.

4. Mốt của dấu hiệu:

Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Kí hiệu là \(M_0\). 

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm