Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

§2. Hàm số y=ax+b

Khảo sát hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0):

1. TXĐ : D = R.

2. Tính biến thiên :

  • a > 0 hàm số đồng biến trên R.
  • a < 0 hàm số nghịch biến trên R.

3. Bảng biến thiên :

a) Trường hợp a > 0

    x y - - >

b) Trường hợp a < 0

      x y - > -

4. Đồ thị :

Bảng giá trị :

x 0 -b/a
y b 0

Đồ thị hàm số y =ax + b là đường thẳng đi qua hai điểm A(0, b) và B(-b/a; 0).

Ví dụ: Đồ thị hàm số y = 2x + 3 và y = -2x +3

^ > 3 -3/2 y = 2x + 3 y = -2x + 3 3/2 x y

4. Các hàm bậc nhất khác

a) Hàm hằng y = b

Đồ thị là đồ thị song song hoặc trùng với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tọa độ (0; b).

   ^ > x y b O

b) Hàm trị tuyệt đối y = |x|

- Tập xác định D = R

- Chiều biến thiên

    \(y=\left|x\right|=\begin{cases}-x;x< 0\\x;x\ge0\end{cases}\)

  Hàm y = |x| nghịch biến trên \(\left(-\infty;0\right)\) và đồng biến trên \(\left(0;\infty\right)\)

- Bảng biến thiên

      x y - 0 0 > >

- Đồ thị: Hàm số y = |x| là hàm số chẵn (vì |x| = |-x|)

       > ^ x y

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hàm số, hàm số bậc nhất, hàm bậc hai

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm