Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 22: Cây rau

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 22 tháng 7 2020 lúc 12:53:50 | Được cập nhật: 23 tháng 9 lúc 6:52:27 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 178 | Lượt Download: 0 | File size: 4.04224 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ng­êi thùc hiÖn:NguyÔn

KiÓm tra bµi cò:

Khi ®i bé ®èi víi ®­êng ë n«ng
th«n chóng ta ®i vÒ phÝa nµo?
Khi ®i bé ®èi víi ®­êng ë thµnh
phè chóng ta ®i vÒ phÝa nµo?

Thứ hai ngµy 24 th¸ng 1 năm 2011
Tự nhiªn vµ X· hội

Ho¹t ®éng 1: quan s¸t c©y rau vµ cho biÕt:

C©y rau em ®em ®Õn líp lµ
c©y rau g×?
Nã ®­îc trång ë ®©u?

Em biÕt nh÷ng lo¹i rau g×?

Em biÕt nh÷ng lo¹i rau g×?

Cây rau ®­îc trång ë ®©u?

Quan s¸t c©y rau h·y chØ
vµ nãi :
• §©u lµ rÔ, th©n, l¸ cña c©y
rau?
• Bé phËn nµo ¨n ®­îc?

Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm 4

C¸c bé phËn chÝnh cña c©y
rau


Th©nC¸c lo¹i rau ¨n
l¸:

* C¸c loại rau ăn l¸ vµ th©n:

* C¸c loại rau ăn th©n:

* C¸c loại rau ăn rễ(cñ):

* Các loại rau ăn quả:

* Các loại rau ăn quả:

C¸c lo¹i rau ¨n qu¶:

* C¸c loại rau ăn hoa:

Em thÝch ¨n rau g×?
T¹i sao ta ph¶i th­êng xuyªn ¨n rau?

¡n rau cã lîi cho søc kháe cung cÊp
vitamin, tèt cho ®­êng ruét, tr¸nh t¸o
bãn, tr¸nh bÞ ch¶y m¸u ch©n r¨ng,
tr¸nh lë loÐt miÖng…