Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập đọc lớp 5 tập 1

Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em

Tuần 3: Việt Nam - Tổ Quốc em

Tuần 4: Việt Nam - Tổ Quốc em

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

Tuần 7: Cánh chim hòa bình

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

Tuần 10: Con người với thiên nhiên

Tuần 11: Giữ lấy màu xanh

Tuần 12: Giữ lấy màu xanh

Tuần 13: Giữ lấy màu xanh

Tuần 14: Giữ lấy màu xanh

Tuần 15: Giữ lấy màu xanh

Tuần 16: Giữ lấy màu xanh

Tuần 17: Giữ lấy màu xanh

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1

Tập đọc lớp 5 tập 2

Tuần 19: Người công dân

Tuần 20: Người công dân

Tuần 21: Người công dân

Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 25: Nhớ nguồn

Tuần 26: Nhớ nguồn

Tuần 27: Nhớ nguồn

Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2

Tuần 29: Nam và nữ

Tuần 30: Nam và nữ

Tuần 31: Nam và nữ

Tuần 32: Những chủ nhân tương lai

Tuần 33: Những chủ nhân tương lai

Tuần 34: Những chủ nhân tương lai

Tuần 35: Ôn tập học kì 2