Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại cương về sóng cơ học

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 3 (SGK trang 40)

Bước sóng là gì ?

Hướng dẫn giải

Giải.

Bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng (điểm mà sóng đạt giá trị lớn nhất).

Bài 5 (SGK trang 40)

Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian?

Hướng dẫn giải

Sóng là quá trình tuần hoàn theo thời gian có nghĩa là cứ sau một khoảng thời gian bằng một chu kì thì sự dao động của một điểm lại trở lại y như cũ. Sự tuần hoàn trong không gian thể hiện ở chỗ : những điểm nằm cách nhau những khoảng bằng số nguyên lần bước sóng, trên một phương truyền sóng, thì dao động giống hệt nhau.

Bài 6 (SGK trang 40)

Sóng cơ là gì ?

A. Là dao động lan truyền trong một môi trường.

B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường.

C. Là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.

D. Là sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường.

Hướng dẫn giải

Giải.

Đáp án A

Bài 8 (SGK trang 40)

Trong thí nghiệm ở hình 7.1, cần rung dao động với tần số 50Hz. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gợn sóng hình tròn liên tiếp lần lượt bằng 12,4; 14,3; 16,35; 18,3 và 20,45cm. Tính tốc độ truyền sóng.

Hướng dẫn giải

4λ=20,45−12,42=4,0254λ=20,45−12,42=4,025cm => λ = 1,006cm ≈ 0,01m.

Vậy v = λ.f = 0,01.50 = 0,5m/s.

Bài 4 (SGK trang 40)

Viết phương trình sóng.

Hướng dẫn giải

Giải.

Nếu phương trình sóng tại nguồn O là uO = A.cos(ωt + φ) thì phương trình truyền sóng tại M M trên phương truyền sóng là:

uM(t)=A.cos(ωt+ψ−2πOMλ)uM(t)=A.cos(ωt+ψ−2πOMλ).

Bài 7 (SGK trang 40)

Chọn câu đúng.

A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây.

B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang.

C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền.

D. Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang truyền theo trục hoành.

Hướng dẫn giải

Giải.

Đáp án C

Bài 1 (SGK trang 40)

Sóng cơ là gì?

Hướng dẫn giải

Giải.

Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian

Bài 2 (SGK trang 40)

2. Thế nào là sóng ngang ? Thế nào là sóng dọc? 

Hướng dẫn giải

Giải.

Sóng ngang là sóng lan truyền trong đó các dao động diễn ra theo phương trùng với phương truyền năng lượng

Sóng dọc là sóng lan truyền trong đó các dao động diễn ra theo phương vuông góc với phương truyền năng lượng

Có thể bạn quan tâm