Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Biểu đồ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 10 (SGK tập 2 - trang 14)

Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của một học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15 :

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng ?

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu ở bảng 15: Điểm kiểm tra học kì I môn toán. Số các giá trị: 50.

b) .Bài 11 (SGK tập 2 - trang 14)

Từ bảng "tần số" lập được ở bài 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng ?

Hướng dẫn giải

Biểu đồ đoạn thẳng về số con của 30 hộ trong một thôn

.


Luyện tập - Bài 12 (SGK tập 2 - trang 14)

Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 16 (đo bằng độ C) :

Hướng dẫn giải

a) Bảng "tần số" về nhiệt độ trung bình hằng tháng trong mọt năm của một địa phương.

b) Biểu đồ đoạn thẳng

.


Luyện tập - Bài 13 (SGK tập 2 - trang 15)

Hãy quan sát biểu đồ ở hình 3 (đơn vị của các cột là triệu người) và trả lời các câu hỏi :

a) Năm 1921, số dân của nước ta là bao nhiêu ?

b) Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1921) thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người ?

c) Từ 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Từ biểu đồ hình chữ nhật ta có

a) Năm 1921, dân số nước ta là 16 triệu người.

b) Năm 1921, dân số nước ta 16 triệu người nên dân số tăng thêm 60 triệu người tức là 60 + 16 = 76 triệu người. Nhìn trên biểu đồ, số 76 ứng với năm 1999 và 1999 - 1921 = 78 năm. Vậy sau 78 năm thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người.

c) Năm 1980 dân số nước ta là 54 triệu.

Năm 1990 dân số nước ta là 66 triệu.

Vậy từ năm 1980 đến năm 1990 dân số nước ta tăng 12 triệu.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm