Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 23-24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (SGK trang 68)

Câu 1: Sự biến đổi số lượng NST ở một cặp NST thường thấy những dạng nào?

Hướng dẫn giải

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở dạng thể 3 nhiễm và thể một nhiễm.

Câu 2 (SGK trang 71)

Câu 2: Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn giải

Sự tự nhân đôi của từng NST nhưng không xảy ra phân bào làm cho số lượng NST trong tế bào tăng gấp bội, sự hình thành giao từ không qua giảm nỉũễm và có sự phối hợp giữa chúng trong thụ tinh đã dẫn đến hình thành các thể đa bội.

Câu 1 (SGK trang 71)

Câu 1: Thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

Bài 1. Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

- Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lẽn theo bội số của n (nhiều hơn 2n). Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội.

- Cơ thể mang các tế bào sinh dường có bộ NST tăng lên theo bội số n (lớn hơn 2a) gọi là thể đa bội.

Câu 3 (SGK trang 68)

Câu 3: Hãy nêu hậu quả của đột biến dị bội?

Hướng dẫn giải

Biến đồi số lượng NST ở từng cặp NST có thể gây ra những biến đổi về hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) hoặc gây bệnh NST: bệnh Đao và bệnh Tơcnơ.

Câu 3 (SGK trang 71)

Câu 3: Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào?

Hướng dẫn giải

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua dâu hiệu tăng kích thước cơ quan của cày, đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn. Có thể ứng dụng sự táng kích thước thân, cành trong việc tăng sản lượng gỗ cây rừng, sự tăng kích thước thân, lá, củ trong việc tăng sản lượng rau, củ cải đường, đặc điểm sinh trưởng mạnh và chông chịu tốt đê chọn giống có năng suất cao và chông chịu tốt với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.

Câu 2 (SGK trang 68)

Câu 2: Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1)?

Hướng dẫn giải

Cơ chế NST dẫn đến sự hình thành thể 3 nhiễm (2n + 1) và thể một nhiễm (2n - 1), là do sự không phân li của một cặp NST tương đồng nào đó ở một phía bố hoặc mẹ. Kết quả tạo một giao tử có cả 2 NST của một cặp, và một giao tử không mang NST nào của cặp đó, hai loại giao tử đột biến trên kết hợp với giao tử bình thường (n) trong thụ tinh tạo thể 3 nhiễm và thể một nhiễm.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm